Zwroty

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dziennik Ustaw 2014 poz. 827 ze zmianami) wprowadzającą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FHU Gasport z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Meissnera 1 (tel. 58 - 346 - 94 - 63, fax 58-346-92-57) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy :

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Państwu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Państwo ponoszą bezpośrednie kosztu zwrotu towarów (wysłania ich do nas, pakowania itp.).

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastapi najwczesniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. Oznacza to, że konsument może korzystać z towaru tak, jak sprawdzałby go w sklepie stacjonarnym.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką poleconą wraz z dowodem zakupu w naszym sklepie z dopiskiem „zwrot” na adres : FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk.

Zgonie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku nie przyjmujemy sklejonych na Państwa życzenie rakietek lub ich części.

Reklamacje:

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

1. wad fabrycznych,
2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
3. niezgodności towaru z zamówieniem.

W przypadku wystąpienia jednej lub więcej z podanych sytuacji, prosimy o odesłanie towaru przesyłką poleconą na adres :

FHU Gasport, Meissnera 1, 80-462 Gdańsk

wraz z dowodem zakupu towaru w naszym sklepie z dopiskiem „reklamacja" i pismem reklamacyjnym zawierającym :

a. opis przyczyn reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub niezgodności,

b. informacją jakiej formy kompensaty Państwo oczekują (sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy),

c. danych teleadresowych składającego reklamację.

 

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki.

Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

W związku z obowiązkiem poinformowania o sposobach polubownego rozwiązywania sporów, podajemy link do internetowej platformy ODR.

Ze względu na specyfikę branży nie korzystamy z tzw. polubownych form rozwiązywania sporów.